Fakta om støj

I butikker vil der næppe være så høje støjbelastninger, at de er sundhedsfarlige, men nogle lyde kan godt være generende for både butikkens medarbejdere og kunder

Det siger loven

 • Støj måles i decibel, db(A), og er et udtryk for lydens styrke. Ingen må udsættes for en støjbelastning på over 85 db(A). I butikker vil der næppe være så høje støjbelastninger, men nogle lyde kan godt være generende for både butikkens medarbejdere og kunder

 • Arbejdspladsen skal være placeret og indrettet, så den ansatte ikke påvirkes af støj eller vibrationer m.v. fra andre arbejdspladser eller processer

 • Arbejdsrum skal være forsvarligt indrettet og placeret under hensyn til de processer, der skal foregå i arbejdsrummet, og således, at unødige påvirkninger fra støj eller vibrationer fra andre dele af arbejdsstedet og omgivelserne i øvrig så vidt muligt er undgået

 • Arbejdsrummet skal være indrettet, så de akustiske forhold under hensyn til arbejdsrummets anvendelse er tilfredsstillende

 • Arbejdsprocesserne i arbejdsrummet skal være placeret, så de ikke unødigt medfører påvirkning fra støj eller vibrationer

Lovgrundlag

 • Vær opmærksom på, om maskiner eller andet inventar afgiver generende støj, og placer ikke generende støjkilder i nærheden af faste arbejdspladser

 • Brug de maskiner, som støjer mest, på tidspunkter, hvor der ikke arbejder andre ved siden af

 • Placer maskiner, så lyde og vibrationer ikke forplanter sig til andre materialer, fx kan en støjende maskine placeres på et isolerende underlag, så lyden ikke forstærkes

 • Vedligehold løbende maskiner og andre tekniske anlæg, fx ventilationsanlæg, rulleborde, løftevogne og rulletrapper, så de ikke støjer unødigt

 • Luk af for unødig udefrakommende støjkilder, fx stærk færdsel, ombygning o. lign. Vær bl.a. også opmærksom på, at du eller dine medarbejdere ikke støjer unødvendigt, fx når varer og emballage skal håndteres

 • Vær opmærksom på, at lydniveauet fra musikanlægget ikke er for højt. Tag en snak om det i fællesskab, og find et passende niveau, som ikke er generende for kunder eller medarbejdere

 • I forbindelse med ny- og ombygning bør hensynet til lyd- og akustikforhold indtænkes. Fx vil et hensigtsmæssigt valg af inventar, gulve, vægge og lofter kunne forbedre lydforholdene. Husk samtidig hensynet til mulighed for passende rengøring

 • Inddrag arbejdsmiljøorganisationen i arbejdsmiljøspørgsmål

Læs mere om emnet


Senest revideret den 8. februar 2024