Fakta om transportudstyr

Tekniske hjælpemidler skal være egnet til de arbejdsopgaver, som de bruges til, og til de forhold, hvorunder de bruges, fx gulvbelægningen, plads og inventar

Det siger loven

 • Tekniske hjælpemidler skal være indrettet således, at de ikke indebærer risiko for sikkerhed eller sundhed ved anvendelse. Det samme gælder, når de installeres og vedligeholdes

 • Tekniske hjælpemidler skal være egnet til de arbejdsopgaver, som de bruges til, og til de forhold, hvorunder de bruges, fx gulvbelægningen, plads og inventar

 • Der skal udarbejdes en brugsanvisning for, hvordan hjælpemidlet anvendes, hvis det har betydning for den sikkerheds- og sundhedsmæssige anvendelse

 • Ansatte skal instrueres om og oplæres i anvendelsen af de tekniske hjælpemidler, de skal benytte under arbejdet

 • Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte, der bruger tekniske hjælpemidler, hvor der kræves et certifikat, er i besiddelse af et sådan. Der kræves certifikat til bl.a. gaffeltruck og selvkørende stabler, der kan løfte over 1 meter

 • Tekniske hjælpemidler skal efterses og vedligeholdes som fastsat i arbejdsmiljøloven og i leverandørens brugsanvisning. Ved fejl eller skade på et teknisk hjælpemiddel skal det tages ud af drift, såfremt fejlen eller skaden kan medføre ulykkes- eller sundhedsfare

Lovgrundlag

 • Internt transportudstyr gør det lettere at få bragt varerne til/fra lageret og ud i butikken, især når det gælder tunge eller større mængder varer. Brug derfor det transportudstyr I har til rådighed

 • Valg af transportudstyr bør ske ud fra en række hensyn. Fx ud fra størrelsen, vægten af varen og hvortil og i hvilken højde den skal håndteres. Men også pladsforhold og gulvbelægning skal indgå i jeres overvejelser

 • Sørg for, at udformning og indretning af hjul og lejer sikrer en lav rullemodstand og god styring i forhold til underlaget, fx jo større diameter på hjulet, desto mindre rullemodstand

 • Afdæk, hvilke arbejdsopgaver transportudstyret skal bruges til, fx udelukkende transport af større kolli på lager eller til transport af mindre enheder inde i butikken

 • Efterse og vedligehold transportudstyret jævnligt, fx er der for noget transportudstyr særlige krav for eftersyn

 • Udlever sikkerhedsfodtøj til de medarbejdere, som færdes i områder, hvor der er risiko for, at de kan få klemt foden, fx ved at få noget tungt ned over foden eller få foden kørt over af transportudstyr

 • Instruer medarbejderne i sikker brug af transportudstyret, samt i hvordan de kan arbejde i gode arbejdsstillinger, når de fx trækker og skubber udstyret og anvender det i forbindelse med transport og håndtering af varer

 • Vær opmærksom på defekter og manglende vedligeholdelse. Hvis defekter er til fare for sikkerhed og sundhed, skal det tekniske hjælpemiddel tages ud af brug, og den ansvarlige skal have besked

 • Inddrag arbejdsmiljøorganisationen i indkøb af transportudstyr

Læs mere om emnet


Senest revideret den 08. februar 2024