Fakta om rengøring

Arbejdsstedet skal holdes forsvarligt ved lige, rent og ryddeligt, så forholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige.

Det siger loven

 • Arbejdsstedet skal holdes forsvarligt vedlige, rent og ryddeligt, så forholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige

 • Færdselsveje og -arealer, herunder gulvbelægninger, skal holdes i forsvarlig stand og fri for genstande, materialer, spild eller lign., der kan være til fare for færdslen og personalet

 • Tekniske hjælpemidler samt stoffer og materialer skal opbevares forsvarligt

 • Forekommer der spild, skal det fjernes forsvarligt, og medarbejderne skal instrueres i, hvordan spild fjernes forsvarligt. De skal tillige have instruks i, hvordan affald samles og bortskaffes på en forsvarlig måde

 • Vinduer, lysarmaturer o. lign. skal vedligeholdes og rengøres

 • Der må ikke anvendes rengøringsmidler eller -metoder, der kan forringe de sikkerheds- eller sundhedsmæssige forhold på arbejdsstedet

 • Der skal på arbejdsstedet være forsvarlige forhold for udførelsen af oprydning, rengøring og vedligeholdelse, så arbejdet hermed kan ske uden fare for sikkerhed og sundhed for såvel dem, der udfører dette arbejde, som for andre beskæftigede på virksomheden

Lovgrundlag

Godt at vide

 • Planlæg, hvordan og hvor ofte der foretages rengøring, og sørg for, at rengøringen opfylder det aktuelle behov, fx at rengøringshyppighed og omfanget er sat i system, så der ikke er nogen områder, der overses, fx lysarmaturer og ventilationsanlæg

 • Vær klar over, hvilke dele af butikken/inventaret I selv skal rengøre, og hvad et evt. rengøringspersonale skal gøre rent

 • Hvis I selv står for rengøringen, så instruer personalet i, hvordan de kan arbejde i gode arbejdsstillinger, i sikker brug og dosering af rengøringsmidler samt i brug af evt. rengøringsmaskiner

 • Vælg rengøringsmidler, der opfylder rengøringsbehovet, fx evt. veterinære standarder i produktionsafdelinger. Vælg så vidt muligt rengøringsmidler, der ikke er faremærkede. Hvis der anvendes faremærkede produkter, skal der udarbejdes en arbejdspladsbrugsanvisning – Tag fx udgangspunkt i leverandørbrugsanvisningen, som skal følge med leveringen af rengøringsmidlet

 • Beskyt hænderne ved hyppig kontakt med vand og stærke rengøringsmidler – Brug handsker eller vandafvisende creme, der er velegnet til rengøring

 • Bortskaf levnedsmiddelaffald, biologisk materiale, returemballage m.m. på forsvarlig vis, fx i særlige containere

 • I forbindelse med ny- og ombygning bør hensynet til passende rengøring indtænkes, fx let afvaskelige overflader på inventar og gulvbelægning

 • Inddrag arbejdsmiljøorganisationen i arbejdsmiljøspørgsmål


Senest revideret den 12. februar 2024