Fakta om intern færdsel

Intern færdsel er al den færdsel, der foregår inden og udenfor på butikkens område. Færdslen kan både være gående og kørende.

Det siger loven

 • Intern færdsel er al den færdsel, der foregår inden og udenfor på butikkens område. Færdslen kan både være gående og kørende. Den kørende færdsel kan være mekaniske transportmidler som fx selvkørende palleløfter og selvkørende stabler.
 • Færdselsvejenes bredde skal passe til de transportmidler, varer og de manøvrer, der anvendes i forbindelse med transporten af varer
 • Færdselsveje for køretøjer skal være placeret i passende afstand fra døre, porte og gående færdsel 
 • Kørende og gående færdsel bør så vidt muligt holdes adskilt, ikke mindst ved snævre pladsforhold. Fx kan påmaling af striber på gulv markere grænser mellem gang- og arbejdsarealer
 • I arbejdsområder, hvor der er sammenblanding mellem kørende og gående færdsel, og hvor varer samtidig håndteres i højden, skal der udarbejdes interne færdselsregler, fx vigepligtsregler og hastighedsregulering, afspærring ved håndtering af byrder i højden, hvilke tekniske hjælpemidler der anvendes på transportvejen etc.
 • Faste arbejdssteder og adgangsveje skal være sikrede mod nedfaldende genstande fra fx høje reoler, fx ved indhegning eller overdækning, forsvarligt stablede eller emballerede varer, og varer der ikke rager ud i transportvejen mv.
 • Når varer håndteres, fx ved gaffeltrucks, gaffelstablere o. lign., i mere end 2 meters højde, skal det sikres, at der ikke kan færdes personer i umiddelbar nærhed. Det kan ske ved at fysisk afspærre området, håndtere varer udenfor butikkens åbningstid, hvis der er tale om kundeområder, samt ved, at I har interne færdselsregler, hvor det fx gøres klart for alle, hvor man må gå og opholde sig, mens godset håndteres
 • Hvor færdselsveje er uoverskuelige ved sving eller andet, og der kan være risiko for ulykker, skal der monteres spejle eller andet, der gør det muligt at orientere sig
 • Færdsels- og transportveje skal være renholdte, ryddelige og vedligeholdte
 • Flugtveje, gangveje og køreveje må ikke blokeres, fx af paller, transportvogne mv.

Lovgrundlag

Godt at vide

 • Sørg for, at alle kender til forholdene omkring intern færdsel. Hæng fx de interne færdselsregler op i butikken på steder, hvor alle færdes, i personalerum, på gange og i omklædningsrum eller ha’ den i personalemappen
 • Vær opmærksom, når der både foregår gående og kørende trafik, især ved passage/krydsning af gange. Sørg for øjenkontakt med modkørende eller gående.  
 • Sørg for, at alt, som transporteres, er ordentligt emballeret og fastgjort, så det ikke falder af pallen eller det varerne transporteres på
 • Sørg for, at evt. opmærkning på gulve, skilte og spejle er intakte

Læs mere om emnet

Fra BFA Handel

Fra Arbejdstilsynet


Senest revideret den 04. juli 2023