Leder: Sådan kan du forebygge

Som leder er det vigtigt at kunne håndtere krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane.

Krænkende handlinger mobning tager ofte udgangspunkt i uløste konflikter, så derfor bør du også kunne løse konflikter, der er arbejdsrelateret. Den vanskelige samtale kan desuden være med til at forebygge sager om mobning.

 • Lyt til medarbejderne og tag henvendelser om mobning alvorligt.
 • Vær en rollemodel – som leder kan du inspirere dine medarbejdere.
 • Sørg for god introduktion af nye medarbejdere.
 • Sørg for en klar ansvars- og opgavefordeling.
 • Vær klar og tydelig i din kommunikation. Sæt fokus på kommunikation, omgangstone og samarbejdskultur.
 • Understreg at krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane ikke er acceptabelt – i en mobbepolitik og i handling.
 • Grib aktivt ind, hvis du observerer mobning, seksuel chikane eller andre krænkende handlinger.

Sørg for, at du kan håndtere og løse konflikter, inden det udvikler sig til krænkende handlinger, og at du ved, hvordan du skal håndtere sager om krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane, fx gennem efteruddannelse.

Lav en politik om krænkende handlinger

En politik om krænkende handlinger udtrykker arbejdspladsens holdning til krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane og beskriver procedurerne for, hvordan I håndterer krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane.

Når I har en mobbepolitik, kan I handle hurtigt i tilfælde af krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane.

Den beskriver procedurer og hvem der har ansvar for og kompetencer til at løse sagen. Selvom I har en trivselspolitik eller politik om generel adfærd, bør I stadig have procedurer for, hvordan I håndterer sager om krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane.

Politikken kan indgå som en del af jeres personalepolitik, og I kan fx introducere den på et personalemøde og intranettet. I bør også introducere nye medarbejdere for politikken. For at skabe ejerskab, kan I udarbejde politikken i fællesskab.

Mobbepolitikken bør indeholde:

 • En erklæring om, at ledelsen ikke accepterer krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen.
 • Definitionen af krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane.
 • Henvisning til lov og regler om krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane.
 • Procedurer for, hvordan man håndterer sager om krænkende handlinger, mobning og seksuel.

Proceduren bør indeholde følgende beskrivelser:

 • Hvem går man til, hvis man bliver udsat for krænkende handlinger, mobning eller seksuel chikane, eller hvis man ser en kollega blive udsat for samme.
 • Hvordan håndterer vi sådan en henvendelse?
 • Hvilke konsekvenser har det for krænkeren/ mobberen/den der udfører seksuel chikane?
 • Hvilken støtte, rådgivning og behandling, kan vi give de, der rammes af krænkende, mobning eller seksuel chikane?

Snak om omgangstonen

En god omgangstone og fokus på kommunikation er med til at forebygge krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane og skabe et godt samarbejde. Det kan være en god ide at tale om, hvordan I tiltaler hinanden, hvilke signaler I sender med kropssprog, eller hvordan jeres arbejdsindsats og opgaver påvirker hinanden.

Brug personalemødet

På et personalemøde kan I tale om, hvad krænkende handlinger, er, hvad god og dårlig kommunikation og omgangstone er, og hvordan I får en fælles forståelse for, hvordan I er og bør være over for hinanden. Øget fokus på konstruktiv kommunikation kan føre til færre konflikter og forebygge krænkende handlinger.

Start fx med at vise den korte film om krænkende handlinger, som du kan se i begyndelsen af dette afsnit under "Hvad er krænkende handlinger" 

 Senest revideret den 4. juli 2023