Til lederen: Forebyg konflikter mellem kolleger

For at forebygge konflikter skal du opdage dem i tide. Herunder følger en række tiltag, du kan tage udgangspunkt i for at undgå, at uenigheder optrapper sig og bliver til konflikter.

Skab en konflikthåndterende kultur

En konflikthåndterende kultur handler både om, at I kan rumme uenigheder, men også at I har en fælles holdning til, at I håndterer konflikter ved begyndelsen og at de løses bedst i åbenhed – gerne efter en måde, der er aftalt på forhånd.

Når I accepterer uenigheder, kan I tale om ting, der er vigtige. Det kan være med til at udvikle arbejdspladsen i positiv retning, samtidig med at risikoen for konflikter mindskes.

Lær hinanden at kende

Når I kender hinanden, er det lettere at gå til hinanden, hvis der er problemer, uenigheder og konflikter. Sociale arrangementer og muligheder for at tale sammen i dagligdagen, giver jer mulighed for at lære hinanden at kende, og det skaber tillid og respekt.

Hold en god omgangstone

Omgangstonen på arbejdspladsen siger en del om arbejdsklimaet. Overvej:

  • Har vi god en omgangstone? Er det positive sider ved hinanden der bliver fremhævet? Eller er det alt det, som vi ikke kan lide, vi taler om?
  • Ser vi forskelligheder som en ressource eller et problem?
  • Har vi en omgangstone, der er tolerant? Eller er den hård og uforsonlig?
  • Fremhæver vi det negative ved arbejdspladsen, eller taler vi om succeser og de gode ting ved arbejdet?
  • Er vi gode nok til at give ros, når vi lykkes?

Stil krav til medarbejdernes omgangstone og adfærd. Ikke alle kan klare en hård men kærlig omgangstone. Tag især hensyn over for nye medarbejdere og lad laveste fællesnævner være styrende for omgangstonen.

Hav klare spilleregler

Meld klart ud, at en åben holdning og forståelse for hinanden er vigtige spilleregler for samarbejdet. Fx at fejl aldrig må munde ud i vrede, og at alle gør deres bedste, men på sin egen måde. Sørg som leder for at gå forrest og være rollemodel.

Tydelige mål og synlig ledelse

Når mål og værdier er tydelige, arbejder I lettere i samme retning og forstår de beslutninger, der bliver truffet. Alle ledere og medarbejdere bør være klar over, hvilken retning virksomheden bevæger sig. Med synlig ledelse og klare værdier, kan alle arbejde frem mod det fælles mål.

Fordel arbejdsopgaver og roller

Konflikter kan udspringe af modsatrettede krav til de ansatte, organiseringen af arbejdet eller opgavefordelingen. Sørg for en ligelig fordeling af ressourcer og arbejdsdeling. Hvis der er begrænsede ressourcer, så prioriter i fællesskab. Det skaber større forståelse og enighed om beslutninger, I træffer.

Skab klarhed om roller og ansvarsområder samt de mål den enkelte og i samlet set skal nå. På den måde er det også lettere at se, om der er modsatrettede krav og få talt om det.

Klar information og tydelige planer

Ved løbende at informere om forhold der er af betydning for medarbejderne, minimerer du risikoen for konflikter, da medarbejderne føler tryghed. En god mødekultur sikrer at alle får de nødvendige informationer, mulighed for at udveksle erfaringer, forventninger til hinanden og tale åbent om problemer.

For mange hovsa-løsninger og for lidt planlægning, kan give anledning til konflikter, da medarbejderne bliver usikre. Planlæg derfor arbejdsopgaver, arbejdsdagen og nye arbejdsgange.

Sørg for god instruktion og oplæring

God instruktion og oplæring giver ny medarbejder overblik over sine arbejdsopgaver, hvad der forventes, og hvilke rammer og ansvar den pågældende har. Derudover skal medarbejderen introduceres for kollegerne. Jo hurtigere han eller hun bliver en del af gruppen des bedre.

Faktaark fra BFA Handel

 Senest revideret den 4. juli 2023