Skema strategiske opgaver

Eksempler på strategiske og overordnede opgaver

Generelt

 • Planlægge, lede og koordinere samarbejdet om arbejdsmiljø, herunder de overordnede principper og rammer for AMO’s organisering, opgaver og arbejde
 • Gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse og lægge plan for det kommende år samt drøfte det seneste års arbejde

Inddragelse af arbejdsmiljø under planlægning

 • Deltage i planlægning af nye opgaver og ydelser, når det har betydning for arbejdsmiljø, for at sikre, at det lever op til arbejdsmiljølovens krav f.eks.
  • Hvis der skal udvides, bygges om, etableres nye afdelinger eller indkøbes nyt inventar
  • Hvis der skal købes og/eller ske ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidler
  • Hvis der skal indføres ny teknologi, f.eks. varesikringssystemer og selvbetjenings-kasser
  • Hvis der skal indkøbes og bruges nye farlige stoffer og materialer
  • Hvis der skal indføres nye eller ændres arbejdsgange, - processer og – metoder; f.eks. ved indførelse af selvbetjenings-kasser, etablering af nye afdelinger/områder eller ved produktivitets forbedrende organisering af arbejdet og indsatser, f.eks. ift. nedbringelse af sygefraværet.

Når AMO har fået information om planerne, kan AMO gå ind og bidrage med f.eks. udarbejdelse af krav til leverandør, og opstille anbefalinger til rådgiver/ledelsen samt bidrage med viden i de videre planer og beslutninger, så arbejdsprocesser, arbejdsstedet, tekniske hjælpemidler og brug af stoffer og materialer er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovens krav.

AMO skal også være med til at sikre, at der ifm forandringerne, i det omfang det er relevant, tages højde for hvem der skal arbejde med fx det nye tekniske hjælpemiddel, og sikre at forudsætningerne her for er til sted.

AMO kan også aftale, hvem og hvornår der følges op på leveringer, installationer, produktion mv. for at tjekke, om det lever op til arbejdsmiljøloven og ikke giver anledning til nye arbejdsmiljøproblemer.

Rådgivning om arbejdsmiljø

 • Rådgive arbejdsgiveren i spørgsmål om arbejdsmiljø f.eks.:
  • Hvordan arbejdsmiljøproblemer kan løses
  • Hvordan arbejdsmiljø kan integreres i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift. F.eks. målepunkter for ledelsen, fast dagsordenspunkt på ledelsesmøder, arbejdsmiljøtiltag til produktivitetsforbedringer og effektivisering.
  • Hvordan kompetenceudviklingsplanen for den supplerende arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøgruppen/-erne kan udarbejdes.

Hvis AMO rådgiver arbejdsgiveren, og denne ikke følger rådet, har AMO ret til en begrundelse inden for tre uger.

Information

 • Oplyse medarbejdere og arbejdsledere om, hvem der indgår i arbejdsmiljøorganisationen, herunder at udarbejde en plan over arbejdsmiljøorganisationen, der oplyser om:
  • AMO’s opbygning
  • Hvem der er medlem
  • Hvilke områder i butikken medlemmerne dækker
  • Kontaktoplysninger om medlemmerne
 • Orientere arbejdsmiljøgrupperne om arbejdsmiljøarbejdet
 • Informere relevante arbejdsmiljøgrupper om arbejdsmiljøforhold og -problemer, der er generelle for virksomheden, herunder evt. påbud fra AT

Instruktion og oplæring

 • Opstille principper for oplæring og instruktion
 • Sørge for, at der føres kontrol med, at instrukserne bliver overholdt.

AMO kan udarbejde instrukser til brug for oplæringen og instruktionen samt indføre procedurer, der sikrer, at der bliver gennemført instruktion og oplæring, samt at der bliver ført kontrol.

APV

 • Deltage i hele processen vedrørende planlægningen, tilrettelæggelsen, gennemførelsen og opfølgningen samt ajourføringen af APV’en.

AMO skal således opstille de overordnede rammer for APV-arbejdet, f.eks. valg af metode, plan og måde for gennemførelse, udarbejde handlingsplan og opstille procedurer for opfølgning.

Undersøgelse af ulykker og arbejdsskader

 • Sikre, at årsagerne til ulykker, forgiftninger, sundhedsskader og tilløb til disse bliver undersøgt
 • Sørge for, at der bliver gennemført tiltag, så det ikke gentager sig
 • Årligt udarbejde oversigt over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader i virksomheden.

AMO kan implementere undersøgelsesmetoder/-systemer for ulykker samt udarbejde instrukser for, hvordan medarbejdere og ledere skal forholde sig ved ulykker eller tilløb hertil. Derudover skal AMO aftale, hvad AMO skal gøre i tilfælde af ulykke eller tilløb hertil, således at der iværksættes de nødvendige tiltag for at undgå lignende ulykke.

Samarbejde om arbejdsmiljø

 • Samarbejde om at få løst arbejdsmiljøproblemer og forebygge risiko for arbejdsmiljøproblemer
 • Bidrage med at løse evt. problemer som arbejdsmiljøgrupperne ikke kan løse.
 • Inddrages også, hvis der er problemer af mere generel karakter i relation til arbejdsmiljøet, eller hvis der skal tages beslutninger, som ligger uden for arbejdsmiljøgruppens aftalte kompetenceområde
 • Holde møde efter behov

 

Download word-version af skemaet

Søger, vent venligst...
Ingen resultater...
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev


I want to sign up:

 

Afmeld nyhedsbrev
Send denne side til en ven eller kollega.
Du har 0 dokumenter
på din download-liste